Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com

  
 


 

ESKİ AKÜ İADELİ İSTANBUL İÇİ ADRES TESLİM FİYATLARIMIZ

45 Amper Akü Fiyatları 60 Amper Akü Fiyatları
45 Amper Exide Akü (MADE IN USA) 60 Amper Exide Akü (MADE IN USA)
45 Amper Banner Akü (MADE IN AUSTRIA) 60 Amper Banner Akü (MADE IN AUSTRIA)
45 Amper Yuasa Akü (MADE IN JAPAN) 60 Amper Yuasa Akü (MADE IN JAPAN)
45 Amper Akü (MADE IN TURKEY) 60 Amper Akü (MADE IN TURKEY)
72 Amper Akü Fiyatları 90 Amper Akü Fiyatları
72 Amper Exide Akü (MADE IN USA) 90 Amper Exide Akü (MADE IN USA)
72 Amper Banner Akü (MADE IN AUSTRIA) 95 Amper Banner Akü (MADE IN AUSTRIA)
72 Amper Yuasa Akü (MADE IN JAPAN) 95 Amper Yuasa Akü (MADE IN JAPAN)
72 Amper Akü (MADE IN TURKEY) 90 Amper Akü (MADE IN TURKEY)
100 Amper Akü Fiyatları 105 Amper Akü Fiyatları
100 Amper Exide Akü (MADE IN USA) 105 Amper Exide Akü (MADE IN USA)
100 Amper Banner Akü (MADE IN AUSTRIA) 105 Amper Banner Akü (MADE IN AUSTRIA)
100 Amper Yuasa Akü (MADE IN JAPAN) 105 Amper Yuasa Akü (MADE IN JAPAN)
100 Amper Akü (MADE IN TURKEY) 105 Amper Akü (MADE IN TURKEY)
120 Amper Akü Fiyatlarý 135 Amper Akü Fiyatlarý
120 Amper Exide Akü (MADE IN USA) 135 Amper Exide Akü (MADE IN USA)
120 Amper Banner Akü (MADE IN AUSTRIA) 145 Amper Banner Akü (MADE IN AUSTRIA)
120 Amper Yuasa Akü (MADE IN JAPAN) 135 Amper Yuasa Akü (MADE IN JAPAN)
120 Amper Akü (MADE IN TURKEY) 135 Amper Akü (MADE IN TURKEY)
150 Amper Akü Fiyatlarý 165 Amper Akü Fiyatlarý
150 Amper Exide Akü (MADE IN USA) 165 Amper Exide Akü (MADE IN USA)
150 Amper Yuasa Akü (MADE IN JAPAN) 170 Amper Banner Akü (MADE IN AUSTRIA)
150 Amper Akü (MADE IN TURKEY) 165 Amper Yuasa Akü (MADE IN JAPAN)
165 Amper Akü (MADE IN TURKEY)
180 Amper Akü Fiyatlarý 200 Amper Akü Fiyatlarý
180 Amper Exide Akü (MADE IN USA) 210 Amper Exide Akü (MADE IN USA)
180 Amper Banner Akü (MADE IN AUSTRIA) 200 Amper Banner Akü (MADE IN AUSTRIA)
180 Amper Yuasa Akü (MADE IN JAPAN) 200 Amper Yuasa Akü (MADE IN JAPAN)
180 Amper Akü (MADE IN TURKEY) 200 Amper Akü (MADE IN TURKEY)
225 Amper Akü Fiyatlarý
225 Amper Exide Akü (MADE IN USA)
225 Amper Banner Akü (MADE IN AUSTRIA)
230 Amper Yuasa Akü (MADE IN JAPAN)
225 Amper Akü (MADE IN TURKEY)

En Ýyi En Kaliteli Akü Çeþitleri Hakkýnda Geniþ Bilgi Bulabileceðiniz Online Akü Bilgi Ve Satýþ Sitesi

Akü Hakkýnda Faydalý Bilgiler

Akü Arýza Sebepleri

Akü Bakýmý Nasýl Yapýlýr

Akü Ýlk Yardým

Akü Montajý Bilgi

Akü Hakkýnda Bilgi ve Açýklamalar

Akümü Nasýl Seçerim

Ücretini Nasýl Öderim

Taksitle Akü Alabilirmiyim

Montajýný Yapabilirmiyim

Aküm Kaç Günde Gelir

Garanti Þartlarý Nelerdir

Eski Aküm Ýþe Yararmý

Akümü Nasýl Gönderirim

Kargo Ücreti Ödermiyim

Akü Arýzalý Gelirse

Akü Fiyatlarý 2011 Kampanyalarý

Mutlu Akü Fiyatlarý

Povver Akü Fiyatlarý

Ýnci Akü Fiyatlarý

Eas Akü Fiyatlarý

Yigit Akü Fiyatlarý

Exide Akü Fiyatlarý

Yuasa Akü Fiyatlarý

Varta Akü Fiyatlarý

60 Amper Akü Fiyatlarý

72 Amper Akü Fiyatlarý

Akü Hakkýnda Faydalý Bilgiler

 

Akü Hakkýnda Bilgi ve Açýklamalar

 

Akü Fiyatlarý 2011 Kampanyalarý

 

Ücretsiz Hizmetlerimiz:

  • Þarj dinamosunun problemsiz çalýþtýðýný test ediyoruz. Arýzalý ise arýza tespiti yapýyoruz.

  • Marþ motorunun problemsiz çalýþtýðýný test ediyoruz. Arýzalý ise arýza tespiti yapýyoruz.

  • Akü montajý ve hurda akünüzün deðerlendirmesini saðlýyoruz.

  • Akünüzü test ediyoruz. Arýzalý ise çözüm önerileri sunuyoruz.

 

Akü Hangi Araçlarda Kullanýlýr:

Deniz Araçlarý ( Marin, Tekne, Yat, Motor yat, Sürat Motoru, Jet Ski) - Otomobil - Taksi (Ticari) Kamyonet - Kamyon - Otobüs - Týr - Traktör - Forklift Araba (Oto) Akü Fiyatý, fiyatlarý ve Fiyat Listesine Ulaþabilirsiniz.

 

12 V. (Volt) akü çeþitleri ah. (Amper)

45 AMPER - 50 AMPER - 55 AMPER - 60 AMPER - 65 AMPER - 66 AMPER - 70 AMPER - 72 AMPER - 75 AMPER - 80 AMPER - 88 AMPER - 90 AMPER - 105 AMPER - 115 AMPER - 120 AMPER - 125 AMPER - 128 AMPER - 135 AMPER - 150 AMPER - 165 AMPER - 180 AMPER - 200 AMPER - 240 AMPER

 

Akü Fiyatlarý :

Akü fiyatlarý hakkýnda bilgi edinmek içi sitemizden faydalanabilirsiniz. Amacýmýz sizlere en ucuz ve en uygun akü fiyatlarý hakkýnda bilgi vermektir. Bünyemizde barýndýrdýðýmýz bir çok marka ile sizlere en kaliteli hizmeti ve en uygun fiyatlarý sunmayý amaçlamaktayýz.

 

Aracýnýza Doðru Akü Seçimi :

Aracýnýza akü alýrken dikkat etmeniz gereken bir çok kural vardýr. Hususi araç ve ticari araç aküleri bir birinden farklý satýlmaktadýr. Tercihinizi kullanýmýnýza göre yapmalýsýnýz. Bunun dýþýnda aracýnýzda ekstra enerji sarfiyatý saðlayan ek donanýmlar kullanýyorsanýz (ses sistemi, televizyon, sis lambalar vb.), profesyonel bir kiþi veya kurumdan teknik destek almalýsýnýz. Bu gibi ayrýcalýklý sebepler yoksa otomobil fabrika çýkýþýnda öngörülen aküleri kullanmanýz yeterli olacaktýr. Fakat avrupada üretilen aküler ile yerli aküler arasýnda tahmin edeceðiniz gibi farklýlýklar vardýr. Bu sebepten genelde akü deðiþimlerinde orijinal amperinden daha yüksek amperler tercih edilmelidir. Zaten bir çok markada akü yuvalarý daha yüksek amperlerin yerleþtirilebileceði ebatlarda yapýlmýþtýr. Daha yüksek amper kullanýmý aracýnýza bir zarar vermemektedir. Araca göre akü seçimi uygulamamýzda sizlere kullanabileceðiniz akü amperlerini belirmiþ bulunmaktayýz.


Önemli :

Yan sanayi akülerde kullanýlan ham maddelerden baþta plastik, kurþun ve verim arttýrýcý katký maddeleri yeterli miktarda deðildir. Ancak orijinal akülerde kullanýlan kurþun hammaddesi, plastik ve katký maddeleri TSE þartlarýna uygundur. Orijinal aküler kýþ ve yaz þartlarýna göre gerekli tüm donanýmlara sahiptir.

 

Akü Montajý :

Akü montajý sýrasýnda dikkat edilmesi en önemli husus akü montajý yapýlacak olan araca taþýnmasýdýr. 180 amper bir akü ortalama 40 kg. dýr. Elinizden düþüreceðiniz akünün size verebileceði zararlarýn baþýnda kýrýlmasý halinde dýþarýya kontrolsüzce çýkacak asit size ciddi bir zarar verebilir. Bknz. (Ýlk yardým) Özellikle gözlerinize temas edecek asit körlüðe kadar gidebilecek kalýcý hasar býrakabilir. 40 kg. bir akünün ayaðýnýza düþtüðü varsayarsak, ciddi kýrýklarda sebep olacaktýr. Yanlýþ baðlanan kutup baþlarý hem akünüze hem otomobilinizin elektrik sistemine zarar verecektir. Çok basit gibi görünen akü montajlarýnýn aslýnda profesyonel bir kiþi tarafýndan montajýnýn yapýlmasý gerektiðini asla unutmamalýyýz. Ýstatistiklere göre yur genelinde akü montajý sýrasýnda yaralanan ortalam 150 vakka bulunmaktadýr.

 

Akü Bakýmý :

Akü saf su kontrolü en az haftada bir kez kontrol edilmelidir. Kutup baþlarýnýn yerine tam oturduðu herhangi bir boþluk olmadýðý da kontrol edilmeli ve kutup baþlarý temizlenmelidir. Aracýnýzýn þarj düzeyi kontrol edilmelidir. Fakat bu kontroller uzman kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr. (6 Ay) En önemli konulardan bir tanesi’nde akü takviyesidir.

Akü Arýza Belirtileri :

Aracýnýz sabahlarý çalýþýrken marþ motorunun motora hareketi tam güç ile vermemesi durumu akü arýzasýndan kaynaklanýr. Aracýnýz çalýþmaz halde iken oto teyp ve stop lambasýnýn ortalama 10 dakika süreyle çalýþtýrýlmasý ve sonrasýnda araç çalýþtýrýlmasýnda marþ motoru yeterli gücü motorunuza iletmiyorsa buda akü arýza belirtilerinden biridir. Aracýnýz çalýþmaz durumdayken, 3,5 saat gibi bir beklemeden sonra marþ motoru aracýnýza yeterli güç vermiyorsa akü arýza belirtisidir. Akünüz su eksiltiyorsa bu akünüzde ya çatlak var, yada þarj dinamonuz arýzalý demektir. Akünüzün düzgün þarj edilmemesi veya uzun süre þarj olmamasý iç plaka baðlantýlarýnda korozyona sebep olur.

 

Akü Takviyesi Nasýl Yapýlýr :

Akü takviyesi yapýlýrken dikkat edilecek husus, takviye eden ile edilen araç ayný segment olmalýdýr. Takviye yapýlan aküler güç aldýklarý akü amperleriyle eþit olmalýdýr. Bunu þöyle açýklayabiliriz, 1200 cc ve 1600 cc araçlarýn marþ motorlarý 1 kw. ile 1.4 kw. gücünde, aküleri ise 45 amper ile 60 amper arasýndadýr. 1900 cc ve 2000 cc ve yukarýsý araçlarda marþ dinamolarý 1.7 kw. ile 2.2 kw. arasýndadýr. Aküleri ise 72 amper, 90 amper veya 105 amper seviyesindedir. Büyük ve küçük araçlarýn marþ motorunun çalýþmasý sýrasýnda aküden çektikleri akým (ah.) birbirlerinden farklýlýk gösterir. Büyük araç akü yapýlarý ile küçük araç aküleri birbirinden farklýdýr. Bu sepepten küçük araçlardan büyük araçlara takviye yapýlmasý son derece tehlikelidir. Akünüzün arýzalanmasýna, ömrünün kýsalmasýna ve elektrik tesisatýnýza zarar verebilir.

 

Genel Tavsiyelerimiz :

a)  Aracýn þarj dinamosunu, marþ motorunu ve tesisatýný kontrol ettirin.

b)  Akü Tercihini Mutlu Akü, Power Akü yada Ýnci Akü'den gibi kalitelerini ispatlamýþ akülerden kullanýn.

c)  Lpg'li araçlarda ilk çalýþtýrmayý benzinle yapýn.

d)  Lpg'li araçlarda lpg sistemlerinizi kontrol ettirin.

e)  Dizel araçlarda ýsýtma kontrol ettirin.

f)  Takviye yaparken kurallara uygun yapýn.

g)  Ek ve abartýlý extra güç harcayan sistemlerden kaçýnýn.

 

Bakýmsýz Akü Nedir :

Günümüzde üretilen aküler bakým gerektirmektedir. Asit - kurþun alýþýmýndan oluþan aküler þarj deþarj döngülerinde su kaybetmektedir. Bu yüzdende belirli periyotlarla akünüzü saf su eklmeniz gerekmektedir. Her su takviyesinde aküler performans düþüklüðü gösterebilmektedir. Yeni nesil akülerde bu sorun ortadan kaldýrýlmaktadýr. Yeni teknolojiyle üretilen akülerde bu bakým kapaklarý kaldýrýlmýþtýr. Ýçlerinde ekstra elektrolit bulunan bu akülerde, su kaybý minimuma indirilmiþtir. Ancak yüksel voltajda þarj ve uzun süreli þarj durumlarýnda bu aküler su kaybedebilmektedir. Kýsaca özetlemek gerekirse aracýnýzýn þarj dinamosunda bir arýza olmadýðý sürece tam bakýmsýz aküleri saðlýklý bir þekilde kullanabilmektesiniz. Mutlu akü 100 Ah. kadar yarý bakýmlý aküler üretmektedir. Gümüþlü serisi ile satýlan 60, 72 ve 100 Ah. aküler tam bakýmsýz olarak satýþa sunulmuþtur.

 

Genel Bilgi ve Yardým Konularý :

Sulu akü dediðimiz kurþun - asit karýþýmýndan üretilmiþ aküler hidrojen gazý üretmektedir. Bu gazýn dýþarý çýkmasý için akülerin üzerinde ufak hava delikleri vardýr. Bu yüzden sulu aküler eðimli bir biçimde kullanýlamaz ve tamamen kapalý bölmelerde muhafaza edilemezler. Akünüzün hava almamasý ve gazýn sýkýþmasý halinde ufak bir kývýlcým bile patlamaya neden olabilir. Akünüzün içinde sýkýþan gaz gözle görebileceðiniz bir þekilde þiþmeye baþlar. Bu akü ayný zamanda normalin üstünde ýsýnmýþ olur. Bu akünüzün þarj sisteminde bir arýza var demektir. Bu þekilde kullanmanýz akünüzün patlamasýna neden olabilir. Derhal servise gitmelisiniz. Kendiniz müdahale edecek iseniz mutlaka gözlük, eldiven ve bir tulup giyilerek müdahale edilmelidir.

 

Ah. amper - saatin kýsaltýlmýþýdýr. Ah. bir akünün bir saat içinde vermiþ olduðu akýmý anlatýr. Deniz araçlarýnda bu mca olarak adlandýrýlýr. 0 - 32 derece arasýnda vereceði akýmý gösteren simge CA dýr. CCA ise akünüzün 0 / -18 derece arasýnda saðlayabileceði akýmý gösterir. Her hücre 1.2 volt enerji ihtiva etmektedir. BCI ise Battery Council International kuruluþu tarafýndan belirlenmiþ akü ebatlarýný simglemektedir. 12 volt bir akü 7.2 volt olarak tanýmlanýr. Akü bu akýmý 30 sn. süresince sürekli verebilmektedir.

 

Atýk (Hurda) aküler uluslararasý ve ülkemizin kanunlarý gereði geri dönüþümü yapýlmasý için depozit bedeli karþýlýðý iade edilmelidirler.

Önce Güvenlik; Akünüzü kendi imkanlarýnýz ile þarj ederken mutlaka gözlük, eldiven ve koruyucu bir tulum giymelisiniz. Akünüzü þarj ederken yapacaðýnýz yanlýþ bir iþlem akünüzün patlamasýna sebep olacaktýr.

 

Marin Akü Bakým ve Özellikleri :

Akünüzü alýrken þarjlý olmasýna dikkat ediniz. (Min. 12,50V) Þarj indikatörü yeþil görünmelidir.

Gaz tahliye hortum düzeneði olan akülerde, çýkýþ ucunu uygun bir tahliye hattýna yönlendiriniz.

Marin aküler 55 derecelik eðilmelere kadar akýtmama özelliðine sahiptir.

Aküleri, aþýrý deþarjdan koruyunuz. Yeterli þarj olmadýðý görülür ise (gerekli enerjiyi verememesi veya erken bitmesi gibi) akünüzü deniz aracý dýþýnda tam þarj yaptýrýp yeniden baðlayýnýz.

Aküler kýþ boyunca bekletilip yeniden baðlanabilirler. Ancak buradaki önemli nokta; akülerin beklemeye alýnýrken þarjlý olmalarý gereðidir. Eksik þarjlý olarak beklemeye alýnýrlar is, sonuçta görev yapamaz hale gelebilirler. Bu nedenle akülerinizin, uzun bekletmeler öncesi þarj seviyelerini kontrol ediniz veya ettiriniz. (Beklemeye alýþtan 5-6 saat sonra durgun voltaj Min. 12,60V). Þarja ihtiyaç var ise, þarj ettirip belemeye alýnýz. Beklemeye alýnan akülerin ve bekleme yerinin kuru ve temiz olmasýna dikkat ediniz.

Akülerinizde kullaným sýrasýnda, su eksilmesi olabilir. (Kullaným yer ve özelliðine göre az veya çok) Elektrolit seviyesinin seperatörlerden 1,5 cm. yukarýda olacak þeklilde sadece saf su /akü suyu) ekleyiniz. Asla asit veya asitli su eklemeyeniz.

Akünüzü baðlarken, önce pozitif (+) kutup baþýný, sonra negatifi (-) baðlayýnýz. Sökerken iþlemin tersini yapýnýz. Akülerin sökme ve takýlma anýnda koruyucu alet takýmý kullanýnýz.

 

Marin akü fiyatlarý hakkýnda araþtýrma yaparken, ihtiyacýnýz olan marin akü hakkýnda bilgi alýn. Servis akü seçimi yaparken güç sarfiyatýný ve þarj deþarj özeliklerine göre akü seçimi yapýnýz.

Marin akü seçiminde, akü üzerinde bulunan seri numarasý ve üretim tarihine dikkat ediniz. Üretim tarihinden itibaren 6 ay içinde satýþý yapýlmayan aküler garanti kapsamýndan çýkarlar.

Kargo Ýle Teslimat Yapýlan Ýller :

Adana, Adýyaman, Afyonkarahisar, Aðrý, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydýn, Balýkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankýrý, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Edirne, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Giresun, Gümüþhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Ýstanbul, Ýzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri,Kýrklareli, Kýrþehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraþ, Mardin, Muðla, Muþ, Nevþehir, Niðde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdað, Tokat, Trabzon, Tunceli, Þanlýurfa, Uþak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kýrýkkale, Batman, Þýrnak, Bartýn, Ardahan, Iðdýr, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce

 

Adrese Teslim Montaj Dahil Kapmanyaya Dahil Ýlçeler :

Adalar, Arnavutköy, Ataþehir, Avcýlar, Baðcýlar, Bahçelievler, Bakýrköyi Baþakþehir, Bayrampaþa, Beþiktaþ, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoðlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaþa, Güngören, Kadýköy, Kaðýthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarýyer, Sultanbeyli, Sultangazi, Þiþli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

YUASA Akü Fiyatlarý

 Uzakdoðu araçlarý için üretilen özel tip akülerdir. Bu akülerin hem MF hem de Hibrit tipleri bulunmaktadýr. Kapasite aralýðý 32Ah’den 220Ah’ye kadardýr.

 Yuasa Marin Aküleri Fiyatlarý

 Kuru þarjlý, vakumlanmýþ, özel mekanik ve kimyasal yapýsý sayesinde, uzun süre beklemeye müsait,derin deþarj ve aðýr doða þartlarýna karþý dayanýklý konvansiyonel tip akülerdir. Kapasite aralýðý 12-35Ah’den 12-200Ah’ye kadardýr. Marin aküler hizmete verilmeden önce kullanma kýlavuzlarýnda belirtilen þekilde sulandýrýlýp, takviye þarjý yapýlmalýdýr.

Teknenize akü seçilirken motor gücü, seyir ve diðer donaným gücü doðru tespit edilerek, doðru seçim yapýlmalýdýr. Tekne ve akü kullanýlmadýðý dönemlerde akü bakýmý düzenli olarak yapýlmalýdýr.

 Yuasa MF Serisi Bakým Gerektirmeyen Aküleri Fiyatlarý

 Yuasa Hibrid Serisi Bakým Gerektirmeyen Aküleri Fiyatlarý

 Yuasa NP Kuru Akü Serisi Fiyatlarý

 Yuasa NPL Kuru Akü Serisi Fiyatlarý

 Yuasa EN Kuru Akü Serisi Fiyatlarý

 Yuasa SWL Kuru Akü Serisi Fiyatlarý

 Yuasa UXF Kuru Akü Serisi Fiyatlarý

 Yuasa Klasik Motosiklet Aküleri Fiyatlarý

 Yuasa YuMicron Motosiklet Aküleri Fiyatlarý

 Yuasa Super MF Motosiklet Aküleri Fiyatlarý

YÝÐÝT AKÜ A.Þ ; YÝÐÝT AKÜ,  “PLATÝN AKÜ” , “TUNÇ AKÜ” , ‘MAC POWER ‘’ ve ‘HELDEN ‘’ markalarý ile Yurt Ýçinde ve Yurt Dýþýnda  satýþ yapmaktadýr.

 

Varta Akü

VARTA – BÝR JOHNSON CONTROLS MARKASI

Vizyonlarý gerçekleþtirmenin en kolay yolu lider markayý kullanmaktýr.

YÝÐÝT AKÜ   Malzemeleri Sanayi Ticaret Turizm Nakliye  A.Þ. hýzla geliþmekte olan ülkemizin, güçlü yatýrýmlarýndan birisi olarak 1976 yýlýnda Ankara’da Kurulmuþtur.

Bugün   40 bin metrekare alana kurulan üretim üssü niteliðindeki fabrikasýnda  en ileri  teknolojiyi kullanarak yýllýk 3.500 .000 akü kapasitesine ulaþan YÝÐÝT AKÜ   400 kiþiye iþ olanaðý saðlamaktadýr.


Tunç AKÜ Malzemeleri Sanayi Ticaret Turizm Nakliye A.Þ. hýzla geliþmekte olan ülkemizin, güçlü yatýrýmlarýndan birisi olarak 1976 yýlýnda Ankara’da Kurulmuþtur.
Bugün 40 bin metrekare alana kurulan üretim üssü niteliðindeki fabrikasýnda en ileri teknolojiyi kullanarak yýllýk 3.500 .000 akü kapasitesine ulaþan YÝÐÝT AKÜ 400 kiþiye iþ olanaðý saðlamaktadýr. YÝÐÝT AKÜ A.Þ ; Tunç AKÜ, “PLATÝN AKÜ” , “TUNÇ AKÜ” , ‘MAC POWER ‘’ ve ‘HELDEN ‘’ markalarý ile Yurt Ýçinde ve Yurt Dýþýnda satýþ yapmaktadýr
 


OPTIMA Akü – Motoru Çalýþtýrmak Kolaydýr.
Optima Akü Fiyatlarý

Kaç Tane Akü Bir Devrim Baþlatabilir?
Performans. Ticari bir araç çalýþtýrsanýz veya eðlence amaçlý araçlar sürseniz bile bir aküden isteyebildiðiniz her þey bu aküde var. OPTIMA aküleri performans sunar.

Benzersiz SpiralCell teknolojisi, daha uzun kullaným süresi için OPTIMA akülerine 15 kata kadar titreþim direnci sunar. Ayrýca, OPTIMA bakým gerektirmez. Kusursuz güç arýyorsanýz, kusursuz OPTIMA'ya bakýn. Bu akü farklýdýr.

OPTIMA, Johnson Controls'un global markasýdýr ve bütün dünyada elde edilebilir.
OPTIMA özellikleri:
• Sabit performans kalitesi Aküleri Fiyatlarý
• Daha fazla kullanýlabilir güç Aküleri Fiyatlarý
• Benzersiz titreþim direnci Aküleri Fiyatlarý
• Sývý sýzdýrmaz ve bakým gerektirmez Aküleri Fiyatlarý
• Azami kullaným süresi Aküleri Fiyatlarý
• Yolcu Arabalarý Aküleri Fiyatlarý
• Ticari ve Tarýmsal Kullaným Aküleri Fiyatlarý
• Motosikletler Aküleri Fiyatlarý
• Deniz motorlarý, kar arabalarý, dörtlüler Aküleri Fiyatlarý
• Golf Arabalarý, Çimen ve Bahçe, Tekerlekli Sandalyeler Aküleri Fiyatlarý
• Denizcilik Aküleri Fiyatlarý
• Güneþ Enerjisi Aküleri Fiyatlarý
 

Platin AKÜ

Platin AKÜ Malzemeleri Sanayi Ticaret Turizm Nakliye A.Þ. hýzla geliþmekte olan ülkemizin, güçlü yatýrýmlarýndan birisi olarak 1976 yýlýnda Ankara’da Kurulmuþtur.
Bugün 40 bin metrekare alana kurulan üretim üssü niteliðindeki fabrikasýnda en ileri teknolojiyi kullanarak yýllýk 3.500 .000 akü kapasitesine ulaþan YÝÐÝT AKÜ 400 kiþiye iþ olanaðý saðlamaktadýr. YÝÐÝT AKÜ A.Þ ; “Platin AKÜ, “PLATÝN AKÜ” , “TUNÇ AKÜ” , ‘MAC POWER ‘’ ve ‘HELDEN ‘’ markalarý ile Yurt Ýçinde ve Yurt Dýþýnda satýþ yapmaktadýr.
YÝÐÝT AKÜ A.Þ Avrupa, Afrika ve Asya ülkesinin yoðunlukta olduðu 55 ülkeye ihracat yapmaktadýr.
YÝÐÝT AKÜ A.Þ sahip olduðu ISO14001, TS-ISO 16949, ISO 9001, TS–50342 –1 ve OHSAS 18001 kalite sertifikalarý ile dünya standartlarýnda üretim yapan; nitelikli insan kaynaðý, güçlü altyapýsý ve teknolojik ekipmaný ile yüksek üretim kapasitesine ulaþan, geliþmelere açýk ve daima müþteri memnuniyetini ilke edinerek üretim yapan büyük bir kuruluþtur.
 

Mutlu Akü; Oto Aküleri
Starter serisi ürünleri, otomobil ve hafif ticari araçlarda, motorun ilk hareketini saðlamak ve araçtaki elektrikle beslenen tüm cihazlarý çalýþtýrmak için geliþtirilmiþ ve üretilmiþ akümülatörlerdir. Kýsa sürede yüksek akým ve güç verme özelliklerine sahiptirler.

Mutlu oto akümülatörlerinin tamamý Gümüþ- Kalsiyum Alaþým Teknolojisi ile üretilir. Gümüþ-Kalsiyum alaþýmýnýn genleþtirilmiþ yeni metal teknolojisi (Expanded Metal Teknolojisi) ile birleþmesi sonucunda ortaya çýkan aküler, tüm otomobil modellerinin ihtiyacýna cevap verilecek þekilde üretilmektedir. Geleneksel akülere göre %20 daha fazla ömür ve marþ gücüne sahip olan gümüþ alaþýmlý aküler, iklim veya çalýþtýðý ortamýn yüksek sýcaklýklarýna daha dayanýklý bir performans sergilemektedirler. Su ve bekleme kaybýnýn minimize edilmesi nedeniyle “Tam Bakýmsýz” özelliði geliþtirilirken, azaltýlan gazlanma, filtrasyon ve geri kazaným sistemiyle çevreci özelliði ön plana çýkmaktadýr.
 

Birmot Akü
 

Kalite ve Hizmet Anlayýþýmýz

Birmot Akü olarak, 700 çalýþanýmýzla Türkiye genelinde 10 ilde ve 15 noktada sizlere hizmet veriyoruz. Hem ticari hem de bireysel müþterilerimizin araçlarý ile ilgili akla gelebilecek her türlü ihtiyaçlarýný tek

çatý altýnda çözüyoruz. Bugün geldiðimiz noktada Türkiye’de satýlan her 10 Fiat aracýn 3 tanesini biz satýyoruz. Her yýl servislerimize 150.000’den fazla araç misafir ediyoruz. Yeni araç satýþý, 2.el araç hizmetleri, araç kiralama, kredi ve sigorta çözümleri, araç koruma sistemleri ve her türlü danýþmanlýk hizmetini Koç kalitesi ile ve güvencesi ile sunuyoruz.

Kurulduðu günden beri; her zaman “Koþulsuz müþteri memnuniyeti” ilkesini ön planda tutan ve bu yaklaþýmý ile 2004 yýlýnda "Ulusal Kalite Ödülü Finalisti" olan Birmot, Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Adana, Antalya, Samsun, Eskiþehir ve Bursa illerinde bulunan þubeleri ile hizmet vermekte. Bununla beraber, yeni yatýrýmlarla geniþlemeye de devam ediyoruz.

Personelimizi özenle seçiyor, eðitiyor ve güncel bilgilerle donatýyoruz. Tüm tesislerimizi en yeni teknolojilerle destekliyoruz ve sürekli yeniliyoruz. Çünkü tek amacýmýz var: Müþterilerimize kötü sürprizler yaþatmak istemiyoruz...

Bosch Akü

 

Bosch yeni teknolojiler ile geliþen ve enerji ihtiyacý her geçen gün artan ticari araçlar ve aðýr vasýtalar için aðýr koþullarda çalýþmaya uygun, Silver teknolojisine sahip akü serisi Bosch Tecmaxx'ý geliþtirdi.
Bosch Tecmaxx aküler, Silver teknolojisi sayesinde aðýr vasýta ve ticari araçlar için ideal çözümdür. Tecmaxx aküler, araç çalýþmadýðý zamanlarda kullanýldýktan sonra kendini hýzlý þarj etme özelliðine sahiptir. Bunun yaný sýra inþaat alanlarýnda, traktör ya da çekici gibi titreþimin yüksek olabileceði hizmet araçlarýnda da yüksek dayanýklýlýðý sayesinde avantaj yaratýyor.
Geleneksel aðýr vasýta akülerinin düzenli olarak asit seviye kontrolü yapýlmasý gereklidir. Özellikle sýcak ortamlarda su sarfiyatý dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Yeni araçlarda akülerin zor eriþilen yerlerde bulunmasý, bu kontrolün ve bakýmýn zaman alan ve zor gerçekleþtirilen bir iþlem olmasýna neden olmaktadýr. Ancak Tecmaxx serisi akülerin su tüketimi çok düþük seviyededir. Bu sayede elektrolit seviyesi sürekli yüksek kalmakta ve akünün servis ömrü süresince tamamen bakým gerektirmez olmasý saðlanmaktadýr. Böylece hem vakit hem de masraf açýsýndan tasarruf etmek mümkün olmaktadýr.
Texmass akülerde doðal bir kimyasal reaksiyon olan deþarj olma özelliði de Silver teknolojisi sayesinde çok düþük seviyededir. Bu özellik düþük su tüketimi ile birlikte standart aðýr vasýta akülerine göre %20'ye varan daha uzun bir servis ömrü saðlamaktadýr.

Bosch Akü Fiyatlarý

Mutlu Akü; Oto Aküleri

Starter serisi ürünleri, otomobil ve hafif ticari araçlarda, motorun ilk hareketini saðlamak ve araçtaki elektrikle beslenen tüm cihazlarý çalýþtýrmak için geliþtirilmiþ ve üretilmiþ akümülatörlerdir. Kýsa sürede yüksek akým ve güç verme özelliklerine sahiptirler.
 

Mutlu oto akümülatörlerinin tamamý Gümüþ- Kalsiyum Alaþým Teknolojisi ile üretilir. Gümüþ-Kalsiyum alaþýmýnýn genleþtirilmiþ yeni metal teknolojisi (Expanded Metal Teknolojisi) ile birleþmesi sonucunda ortaya çýkan aküler, tüm otomobil modellerinin ihtiyacýna cevap verilecek þekilde üretilmektedir. Geleneksel akülere göre %20 daha fazla ömür ve marþ gücüne sahip olan gümüþ alaþýmlý aküler,  iklim veya çalýþtýðý ortamýn yüksek sýcaklýklarýna daha dayanýklý bir performans sergilemektedirler. Su ve bekleme kaybýnýn minimize edilmesi nedeniyle “Tam Bakýmsýz” özelliði geliþtirilirken, azaltýlan gazlanma, filtrasyon ve geri kazaným sistemiyle çevreci özelliði ön plana çýkmaktadýr.

Esan Akü

 

1978 yýlýnda Ýstanbul 4.Leventte kuruldu.
Devamlý geliþen ve büyüyen yapýsý ile firmamýz 1999 yýlýnda Ayazaða da inþa edilen 6000 m2 kapalý alaný olan kendi fabrikamýzda üretimini sürdürmektedir. Kuruluþumuzdan bugüne kadar üstün kalite ve müþteri memnuniyetini kendisine prensip edinip hiçbir zaman kaliteden ödün vermemiþtir. Bu prensipli çalýþmalarý neticesinde 1985 yýlýnda TSE kullanma hakkýný elde edip bugüne kadar kesintisiz olarak TSE ile iliþkilerini sürdürmüþtür.

EAS Akü

 

Neden EAS Akü ?

 

EAS Akü 1984 yýlýnda kurulan Ýnci Akü tarafýndan üretilmektedir. Ýnci Akü 25 yýldýr müþterilerine geniþ ürün gamý ile kalite ve performans sunmaktadýr. Ýlklerin öncüsü Ýnci Akü ilk kalsiyum alaþýmlý akü, ilk genleþtirilmiþ metal teknolojili akü ve ilk kapalý sistem akü gibi birçok yeniliðe imza atmýþtýr. Bugün 53 ülkeye yapýlan ihracatý ile sektöründe Türkiye'nin ihracat lideri olduðunu da kanýtlamýþtýr. 

Ýnci Akü bugün yurtiçinde Ford Otosan, Tofaþ, Hyundai, Mercedes, BMC, Temsa, Karsan, Otokar Anadolu Isuzu ve yurtdýþýnda  Peugeout, IKCO, SAIPA gibi ana üreticilere de baþarý ile hizmet vermektedir.

Binek Araç Aküleri;

EAS Akü Activ A, Activ A Asia, Pride, Pride Asia

Marine Akü Fiyatlarý

Ticari Araç Akü Fiyatlarý

EAS Akü Heavy Duty, Super Heavy Duty, Super Týr, Super Bus

 

EAS Akü Fiyatlarý

 

Farklý Ýhtiyaçlara Farklý Aküler...

 

Günümüzün geliþen teknolojisi ile birlikte araçlarýn elektrik tüketimleri de farklýlýk göstermeye baþlamýþtýr. Artýk sadece Ah deðil marþ basma gücü de bu ihtiyaçlarý karþýlamak için büyük önem kazanmýþtýr. Modern , yüksek teknolojiye sahip, bir çok elektrikli aksesuara sahip araçlar daha fazla güce ihtiyaç duyarken , daha eski ve küçük araçlar daha az elektrik gücüne ihtiyaç duyarlar. EAS Akü müþterilerimizin farklý ihtiyaçlarýný karþýlamak için iki seri sunmaktadýr. Daha fazla elektrik gücüne ihtiyacý olan araçlara Activ A ve daha az ihtiyacý olan araçlara uygun Pride serisi. Daha detaylý bilgi için lütfen týklayýnýz.

 

EAS Akü Fiyatlarý

EAS Activa Akü Fiyatlarý

EAS Akü Fiyatlarý

EAS Pride Akü Fiyatlarý

EAS Akü Fiyatlarý

EAS Ticari Araç Aküleri Fiyatlarý

EAS Akü Fiyatlarý

EAS Marine Aküleri Fiyatlarý

Emergency Akü Fiyatlarý

 

(Jel Akü Fiyatlarý & Kuru Akü Fiyatlarý)(Gel Battery Fiyatlarý & VRLA Battery Fiyatlarý)

 

www.basaku.com

www.akufiyat.com

www.avantajlarvitrini.com

Haze Akü

Haze motosiklet serisi, üstün imalat teknolojisi ve özel formulasyonu ile, uzun kullaným ömrü ve yüksek marþ basma performansý göstermektedir. Bakým gerektirmeyen “maintenance free” dizayný sayesinde sýzdýrma yapmadan her konumda kullanýlabilir ve sizi sývý seviyesi kontrol etme, sývý takviyesi yapma gibi zahmetlerden kurtarýr.

Haze Akü Fiyatlarý

Akü Bakýmý

Çelik Akü

Mutlu Starter Akü Gruplarý Fiyatlarý

Mutlu Oto Aküleri Fiyatlarý

Mutlu Aðýr Hizmet Aküleri Fiyatlarý

Mutlu Motosiklet Aküleri Fiyatlarý

Mutlu Marin Aküleri Fiyatlarý

Mutlu Askeri Amaçlý Aküleri Fiyatlarý

Mutlu Minitrak-Full Enerji Aküleri Fiyatlarý

Mutlu Endüstriyel Akü Fiyatlarý

Mutlu Traksiyoner Akü Fiyatlarý

Mutlu Çekici Akü Fiyatlarý

Mutlu Jel Akü Fiyatlarý

Mutlu Pzs Akü Fiyatlarý

Mutlu Akü Hakkýnda Her þey Fiyatlarý

Mutlu Akü Sorunlar Ve Çözümleri; Fiyatlarý

Çelik Akü Fiyatlarý

Energizer Akü Fiyatlarý

Energizer Akü Bir Johnson Controls Markasý

Energizer Akü Fiyatlarý

Esan Akü Fiyatlarý

AKÜ ÜRÜN GRUPLARIMIZ;

AKÜ
STARTER AKÜ
Oto Akü
STARTER MARÝN Akü
STASYONER MARÝN Akü
JEL MARÝN Akü
KURU MARÝN Akü
BAKIMSIZ MARÝN Akü
Jel Akü
Jelli Akü
Kuru Akü

AKÜ MARKALARIMIZ

EMERGENCY Akü
VARTA AKÜ
DELPHÝ AKÜ
ENERGÝZER AKÜ
SUNNYWAY BATTERY
MUTLU AKÜ
EXÝDE BATTERY
SONNENSCHEÝN BATTERY
SONNENSCHEÝN Akü
DRYFÝT BATTERY
DRYFÝT Akü
YÝÐÝT AKÜ
OPTÝMA akü
MAXXÝMA
YUASA AKÜ
ÝNCÝ AKÜ
EAS AKÜ
POVVER AKÜ
ÇELÝK AKÜ
BOSCH AKÜ
AC DELCO AKÜ

JEL AKÜ
KURU AKÜ
BAKIMSIZ AKÜ
ESAN AKÜ
STARTER AKÜ FÝYAT
STARTER MARÝN FÝYAT
STASYONER MARÝN FÝYAT
JEL MARÝN FÝYAT
KURU MARÝN FÝYAT
BAKIMSIZ MARÝN FÝYAT
Jel Akü
Jelli Akü
Kuru Akü

EMERGENCY Akü FÝYAT
VARTA AKÜ FÝYAT
DELPHÝ AKÜ FÝYAT
ENERGÝZER AKÜ FÝYAT
SUNNYWAY BATTERY FÝYAT
MUTLU AKÜ FÝYAT
EXÝDE BATTERY FÝYAT
SONNENSCHEÝN BATTERY FÝYAT
DRYFÝT BATTERY FÝYAT
YÝÐÝT AKÜ FÝYAT
OPTÝMA FÝYAT
MAXXÝMA FÝYAT
YUASA AKÜ FÝYAT
EXÝDE MAXXÝMA FÝYAT
ÝNCÝ AKÜ FÝYAT
EAS AKÜ FÝYAT
POVVER AKÜ FÝYAT
ÇELÝK AKÜ FÝYAT
BOSCH AKÜ FÝYAT
AC DELCO AKÜ FÝYAT
JEL AKÜ FÝYAT
KURU AKÜ FÝYAT
BAKIMSIZ AKÜ FÝYAT
ESAN AKÜ FÝYAT
STARTER AKÜ FÝYATI
STARTER MARÝN FÝYATI
STASYONER MARÝN FÝYATI
JEL MARÝN FÝYATI

KURU MARÝN FÝYATI
BAKIMSIZ MARÝN FÝYATI
EMERGENCY Battery FÝYATI
VARTA AKÜ FÝYATI
DELPHÝ AKÜ FÝYATI
ENERGÝZER AKÜ FÝYATI
SUNNYWAY BATTERY FÝYATI
MUTLU AKÜ FÝYATI
EXÝDE BATTERY FÝYATI
SONNENSCHEÝN BATTERY FÝYATI
DRYFÝT BATTERY FÝYATI
YÝÐÝT AKÜ FÝYATI
OPTÝMA FÝYATI
MAXXÝMA FÝYATI
YUASA AKÜ FÝYATI
EXÝDE MAXXÝMA FÝYATI
ÝNCÝ AKÜ FÝYATI
EAS AKÜ FÝYATI
POVVER AKÜ FÝYATI
ÇELÝK AKÜ FÝYATI
BOSCH AKÜ FÝYATI
AC DELCO AKÜ FÝYATI
ESAN AKÜ FÝYATI
JEL AKÜ FÝYATI
KURU AKÜ FÝYATI
BAKIMSIZ AKÜ FÝYATI
STARTER AKÜ FÝYATLARI

STARTER MARÝN FÝYATLARI


STASYONER MARÝN FÝYATLARI
JEL MARÝN FÝYATLARI
KURU MARÝN FÝYATLARI
BAKIMSIZ MARÝN FÝYATLARI
EMERGENCY Battery FÝYATLARI
VARTA AKÜ FÝYATLARI
DELPHÝ AKÜ FÝYATLARI
ENERGÝZER AKÜ FÝYATLARI
SUNNYWAY BATTERY FÝYATLARI
MUTLU AKÜ FÝYATLARI
EXÝDE BATTERY FÝYATLARI
SONNENSCHEÝN BATTERY FÝYATLARI
DRYFÝT BATTERY FÝYATLARI
YÝÐÝT AKÜ FÝYATLARI
OPTÝMA FÝYATLARI
MAXXÝMA FÝYATLARI
YUASA AKÜ FÝYATLARI
EXÝDE MAXXÝMA FÝYATLARI
ÝNCÝ AKÜ FÝYATLARI
EAS AKÜ FÝYATLARI
POVVER AKÜ FÝYATLARI
ÇELÝK AKÜ FÝYATLARI
BOSCH AKÜ FÝYATLARI
AC DELCO AKÜ FÝYATLARI
JEL AKÜ FÝYATLARI
KURU AKÜ FÝYATLARI
BAKIMSIZ AKÜ FÝYATLARI
ESAN AKÜ FÝYATLARI

Marin Akü
Marin Bakýmsýz Akü
Marin Tam Kapalý Tam Bakýmsýz Akü
Marin Bas Akü
Marin Jel Akü
Marin Kuru Akü
Marine Battery
Marine Gel Battery
2Volt Akü
4Volt Akü
6Volt Akü
8Volt Akü
12Volt Akü
24Volt Akü

36Volt Akü
48Volt Akü
110Volt Akü
220Volt Akü
Marin Starter Akü
Bakýmsýz Akü
Tam Kapalý Tam Bakýmsýz Akü
Bas Akü
Jel Akü
Kuru Akü
Battery
Gel Battery
2Volt Jel Akü
 

4Volt Jel Akü

6Volt Jel Akü
8Volt Jel Akü
12Volt Jel Akü
24Volt Jel Akü
36Volt Jel Akü
48Volt Jel Akü
110Volt Jel Akü
220Volt Jel Akü
Kutup Baþý
Kalaylý Kutup Baþý
Marin Kutup Baþý
Marine Kutup Baþý

    Oto Akü Gruplarýmýz

12Volt 38 Amper Akü
12Volt 40 Amper Akü
12Volt 42 Amper Akü
12Volt 45 Amper Akü
12Volt 50 Amper Akü
12Volt 55 Amper Akü
12Volt 60 Amper Akü
12Volt 62 Amper Akü
12Volt 64 Amper Akü
12Volt 65 Amper Akü
12Volt 66 Amper Akü
12Volt 68 Amper Akü
12Volt 70 Amper Akü
12Volt 72 Amper Akü
12Volt 75 Amper Akü
12Volt 80 Amper Akü
12Volt 85 Amper Akü

12Volt 90 Amper Akü

12Volt 92 Amper Akü
12Volt 95 Amper Akü
12Volt 100 Amper Akü
12Volt 102 Amper Akü
12Volt 105 Amper Akü
12Volt 110 Amper Akü
12Volt 112 Amper Akü
12Volt 115 Amper Akü
12Volt 120 Amper Akü
12Volt 125 Amper Akü
12Volt 130 Amper Akü
12Volt 135 Amper Akü
12Volt 140 Amper Akü
12Volt 150 Amper Akü
12Volt 155 Amper Akü
12Volt 160 Amper Akü
12Volt 165 Amper Akü

12Volt 170 Amper Akü
12Volt 175 Amper Akü
12Volt 180 Amper Akü

12Volt 185 Amper Akü
12Volt 190 Amper Akü
12Volt 195 Amper Akü
12Volt 200 Amper Akü
12Volt 205 Amper Akü
12Volt 210 Amper Akü
12Volt 215 Amper Akü
12Volt 220 Amper Akü
12Volt 225 Amper Akü
12Volt 230 Amper Akü
12Volt 235 Amper Akü
12Volt 240 Amper Akü
12Volt 245 Amper Akü
12Volt 245 Amper Akü
12Volt 250 Amper Akü

    Marin Akü Gruplarýmýz12Volt 60 Amper Marin Akü
12Volt 70 Amper Marin Akü
12Volt 72 Amper Marin Akü
12Volt 75 Amper Marin Akü
12Volt 80 Amper Marin Akü
12Volt 85 Amper Marin Akü
12Volt 90 Amper Marin Akü
12Volt 95 Amper Marin Akü
12Volt 100 Amper Marin Akü
12Volt 105 Amper Marin Akü

12Volt 110 Amper Marin Akü

12Volt 112 Amper Marin Akü
12Volt 115 Amper Marin Akü
12Volt 120 Amper Marin Akü
12Volt 135 Amper Marin Akü
12Volt 140 Amper Marin Akü
12Volt 150 Amper Marin Akü
12Volt 155 Amper Marin Akü
12Volt 160 Amper Marin Akü
12Volt 165 Amper Marin Akü
12Volt 170 Amper Marin Akü

12Volt 175 Amper Marin Akü

12Volt 180 Amper Marin Akü
12Volt 185 Amper Marin Akü
12Volt 190 Amper Marin Akü
12Volt 200 Amper Marin Akü
12Volt 210 Amper Marin Akü
12Volt 220 Amper Marin Akü
12Volt 225 Amper Marin Akü
12Volt 230 Amper Marin Akü
12Volt 240 Amper Marin Akü
12Volt 250 Amper Marin Akü

Oto Akü Fiyatlarý Gruplarýmýz

12Volt 38 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 40 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 42 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 45 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 50 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 55 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 60 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 62 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 64 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 65 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 66 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 68 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 70 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 72 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 75 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 80 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 85 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 90 Amper Akü Fiyatlarý

12Volt 92 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 95 Amper Akü Fiyatlarý

12Volt 100 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 102 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 105 Amper Akü Fiyatlarý

12Volt 110 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 112 Amper Akü Fiyatlarý

12Volt 115 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 120 Amper Akü Fiyatlarý12Volt 125 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 130 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 135 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 140 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 150 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 155 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 160 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 165 Amper Akü Fiyatlarý

12Volt 170 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 175 Amper Akü Fiyatlarý

12Volt 180 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 185 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 190 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 195 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 200 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 205 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 210 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 215 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 220 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 225 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 230 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 235 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 240 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 245 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 245 Amper Akü Fiyatlarý
12Volt 250 Amper Akü Fiyatlarý

     Marin Akü Fiyatlarý Gruplarýmýz

12Volt 60 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 70 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 72 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 75 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 80 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 85 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 90 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 95 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 100 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 105 Amper Marin Akü Fiyatlarý

12Volt 110 Amper Marin Akü Fiyatlarý

12Volt 112 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 115 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 120 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 135 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 140 Amper Marin Akü Fiyatlarý

12Volt 150 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 155 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 160 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 165 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 170 Amper Marin Akü Fiyatlarý

12Volt 175 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 180 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 185 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 190 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 200 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 210 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 220 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 225 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 230 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 240 Amper Marin Akü Fiyatlarý
12Volt 250 Amper Marin Akü Fiyatlarý

Marin Akü Fiyatlarý
Marin Bakýmsýz Akü Fiyatlarý
Marin Tam Kapalý Tam Bakýmsýz Akü Fiyatlarý
Marin Bas Akü Fiyatlarý
Marin Jel Akü Fiyatlarý
Marin Kuru Akü Fiyatlarý
Marine Battery Fiyatlarý
Marine Gel Battery Fiyatlarý
2Volt Akü Fiyatlarý
4Volt Akü Fiyatlarý
6Volt Akü Fiyatlarý
8Volt Akü Fiyatlarý

12Volt Akü Fiyatlarý
24Volt Akü Fiyatlarý

36Volt Akü Fiyatlarý
48Volt Akü Fiyatlarý
110Volt Akü Fiyatlarý
220Volt Akü Fiyatlarý
Marin Starter Akü Fiyatlarý
Bakýmsýz Akü Fiyatlarý

Tam Kapalý Tam Bakýmsýz Akü Fiyatlarý
Bas Akü Fiyatlarý
Jel Akü Fiyatlarý
Kuru Akü Fiyatlarý
Battery Fiyatlarý
Gel Battery Fiyatlarý

2Volt Jel Akü Fiyatlarý
4Volt Jel Akü Fiyatlarý
6Volt Jel Akü Fiyatlarý
8Volt Jel Akü Fiyatlarý
12Volt Jel Akü Fiyatlarý
24Volt Jel Akü Fiyatlarý
36Volt Jel Akü Fiyatlarý
48Volt Jel Akü Fiyatlarý
110Volt Jel Akü Fiyatlarý
220Volt Jel Akü Fiyatlarý
Kutup Baþý Fiyatlarý
Kalaylý Kutup Baþý Fiyatlarý
Marin Kutup Baþý Fiyatlarý
Marine Kutup Baþý Fiyatlarý

12Volt 38 Amper Akü Fiyatý
12Volt 40 Amper Akü Fiyatý
12Volt 42 Amper Akü Fiyatý
12Volt 45 Amper Akü Fiyatý
12Volt 50 Amper Akü Fiyatý
12Volt 55 Amper Akü Fiyatý
12Volt 60 Amper Akü Fiyatý
12Volt 62 Amper Akü Fiyatý
12Volt 64 Amper Akü Fiyatý
12Volt 65 Amper Akü Fiyatý
12Volt 66 Amper Akü Fiyatý
12Volt 68 Amper Akü Fiyatý
12Volt 70 Amper Akü Fiyatý
12Volt 72 Amper Akü Fiyatý
12Volt 75 Amper Akü Fiyatý
12Volt 80 Amper Akü Fiyatý
12Volt 85 Amper Akü Fiyatý
12Volt 90 Amper Akü Fiyatý
12Volt 92 Amper Akü Fiyatý
12Volt 95 Amper Akü Fiyatý
12Volt 100 Amper Akü Fiyatý
12Volt 102 Amper Akü Fiyatý
12Volt 105 Amper Akü Fiyatý
12Volt 110 Amper Akü Fiyatý
12Volt 112 Amper Akü Fiyatý
12Volt 115 Amper Akü Fiyatý
12Volt 120 Amper Akü Fiyatý
12Volt 125 Amper Akü Fiyatý
12Volt 130 Amper Akü Fiyatý
12Volt 135 Amper Akü Fiyatý
12Volt 140 Amper Akü Fiyatý
12Volt 150 Amper Akü Fiyatý
12Volt 155 Amper Akü Fiyatý

12Volt 160 Amper Akü Fiyatý


12Volt 165 Amper Akü Fiyatý
12Volt 170 Amper Akü Fiyatý
12Volt 175 Amper Akü Fiyatý
12Volt 180 Amper Akü Fiyatý
12Volt 185 Amper Akü Fiyatý
12Volt 190 Amper Akü Fiyatý
12Volt 195 Amper Akü Fiyatý
12Volt 200 Amper Akü Fiyatý
12Volt 205 Amper Akü Fiyatý

12Volt 210 Amper Akü Fiyatý
12Volt 215 Amper Akü Fiyatý
12Volt 220 Amper Akü Fiyatý
12Volt 225 Amper Akü Fiyatý
12Volt 230 Amper Akü Fiyatý
12Volt 235 Amper Akü Fiyatý
12Volt 240 Amper Akü Fiyatý
12Volt 38 Amper Akü Fiyat
12Volt 40 Amper Akü Fiyat
12Volt 42 Amper Akü Fiyat
12Volt 45 Amper Akü Fiyat
12Volt 50 Amper Akü Fiyat
12Volt 55 Amper Akü Fiyat
12Volt 60 Amper Akü Fiyat
12Volt 62 Amper Akü Fiyat
12Volt 64 Amper Akü Fiyat
12Volt 65 Amper Akü Fiyat
12Volt 66 Amper Akü Fiyat
12Volt 68 Amper Akü Fiyat
12Volt 70 Amper Akü Fiyat
12Volt 72 Amper Akü Fiyat
12Volt 75 Amper Akü Fiyat
12Volt 80 Amper Akü Fiyat

12Volt 85 Amper Akü Fiyat
12Volt 90 Amper Akü Fiyat
12Volt 92 Amper Akü Fiyat
12Volt 95 Amper Akü Fiyat
12Volt 100 Amper Akü Fiyat

12Volt 102 Amper Akü Fiyat
12Volt 105 Amper Akü Fiyat
12Volt 110 Amper Akü Fiyat
12Volt 112 Amper Akü Fiyat
12Volt 115 Amper Akü Fiyat
12Volt 120 Amper Akü Fiyat
12Volt 125 Amper Akü Fiyat
12Volt 130 Amper Akü Fiyat
12Volt 135 Amper Akü Fiyat
12Volt 140 Amper Akü Fiyat
12Volt 150 Amper Akü Fiyat
12Volt 155 Amper Akü Fiyat
12Volt 160 Amper Akü Fiyat
12Volt 165 Amper Akü Fiyat
12Volt 170 Amper Akü Fiyat
12Volt 175 Amper Akü Fiyat
12Volt 180 Amper Akü Fiyat
12Volt 185 Amper Akü Fiyat
12Volt 190 Amper Akü Fiyat
12Volt 195 Amper Akü Fiyat
12Volt 200 Amper Akü Fiyat
12Volt 205 Amper Akü Fiyat
12Volt 210 Amper Akü Fiyat
12Volt 215 Amper Akü Fiyat
12Volt 220 Amper Akü Fiyat
12Volt 225 Amper Akü Fiyat
12Volt 230 Amper Akü Fiyat
12Volt 235 Amper Akü Fiyat
12Volt 240 Amper Akü Fiyat

38 Amper Akü Fiyatý
40 Amper Akü Fiyatý
42 Amper Akü Fiyatý
45 Amper Akü Fiyatý
50 Amper Akü Fiyatý
55 Amper Akü Fiyatý
60 Amper Akü Fiyatý
62 Amper Akü Fiyatý
64 Amper Akü Fiyatý
65 Amper Akü Fiyatý
66 Amper Akü Fiyatý
68 Amper Akü Fiyatý
70 Amper Akü Fiyatý
72 Amper Akü Fiyatý
75 Amper Akü Fiyatý
80 Amper Akü Fiyatý
85 Amper Akü Fiyatý
90 Amper Akü Fiyatý
92 Amper Akü Fiyatý
95 Amper Akü Fiyatý
100 Amper Akü Fiyatý
102 Amper Akü Fiyatý
105 Amper Akü Fiyatý
110 Amper Akü Fiyatý
112 Amper Akü Fiyatý
115 Amper Akü Fiyatý
120 Amper Akü Fiyatý
125 Amper Akü Fiyatý
130 Amper Akü Fiyatý
135 Amper Akü Fiyatý
140 Amper Akü Fiyatý

150 Amper Akü Fiyatý
155 Amper Akü Fiyatý

160 Amper Akü Fiyatý165 Amper Akü Fiyatý
170 Amper Akü Fiyatý
175 Amper Akü Fiyatý
180 Amper Akü Fiyatý
185 Amper Akü Fiyatý

190 Amper Akü Fiyatý
195 Amper Akü Fiyatý
200 Amper Akü Fiyatý
205 Amper Akü Fiyatý
210 Amper Akü Fiyatý
215 Amper Akü Fiyatý
220 Amper Akü Fiyatý
225 Amper Akü Fiyatý
230 Amper Akü Fiyatý
235 Amper Akü Fiyatý
240 Amper Akü Fiyatý
38 Amper Akü Fiyat
40 Amper Akü Fiyat
42 Amper Akü Fiyat
45 Amper Akü Fiyat
50 Amper Akü Fiyat
55 Amper Akü Fiyat
60 Amper Akü Fiyat
62 Amper Akü Fiyat
64 Amper Akü Fiyat
65 Amper Akü Fiyat
66 Amper Akü Fiyat
68 Amper Akü Fiyat
70 Amper Akü Fiyat
72 Amper Akü Fiyat
75 Amper Akü Fiyat
80 Amper Akü Fiyat

85 Amper Akü Fiyat
90 Amper Akü Fiyat
92 Amper Akü Fiyat
95 Amper Akü Fiyat

100 Amper Akü Fiyat
102 Amper Akü Fiyat
105 Amper Akü Fiyat
110 Amper Akü Fiyat
112 Amper Akü Fiyat
115 Amper Akü Fiyat
120 Amper Akü Fiyat
125 Amper Akü Fiyat
130 Amper Akü Fiyat
135 Amper Akü Fiyat
140 Amper Akü Fiyat
150 Amper Akü Fiyat
155 Amper Akü Fiyat
160 Amper Akü Fiyat
165 Amper Akü Fiyat
170 Amper Akü Fiyat
175 Amper Akü Fiyat
180 Amper Akü Fiyat
185 Amper Akü Fiyat
190 Amper Akü Fiyat
195 Amper Akü Fiyat
200 Amper Akü Fiyat
205 Amper Akü Fiyat
210 Amper Akü Fiyat
215 Amper Akü Fiyat
220 Amper Akü Fiyat
225 Amper Akü Fiyat
230 Amper Akü Fiyat
235 Amper Akü Fiyat
240 Amper Akü Fiyat

          Oto Akü Gruplarýmýz

38 Amper Akü
40 Amper Akü
42 Amper Akü
45 Amper Akü
50 Amper Akü
55 Amper Akü
60 Amper Akü
62 Amper Akü
64 Amper Akü
65 Amper Akü
66 Amper Akü
68 Amper Akü
70 Amper Akü
72 Amper Akü
75 Amper Akü
80 Amper Akü
85 Amper Akü
90 Amper Akü


92 Amper Akü
95 Amper Akü
100 Amper Akü
102 Amper Akü
105 Amper Akü
110 Amper Akü
112 Amper Akü
115 Amper Akü
120 Amper Akü
125 Amper Akü
130 Amper Akü
135 Amper Akü
140 Amper Akü
150 Amper Akü
155 Amper Akü

160 Amper Akü
165 Amper Akü


170 Amper Akü
175 Amper Akü
180 Amper Akü
185 Amper Akü
190 Amper Akü
195 Amper Akü
200 Amper Akü
205 Amper Akü
210 Amper Akü
215 Amper Akü
220 Amper Akü
225 Amper Akü
230 Amper Akü
235 Amper Akü
240 Amper Akü
245 Amper Akü
245 Amper Akü
250 Amper Akü

    Marin Akü Gruplarýmýz

60 Amper Marin Akü
70 Amper Marin Akü
72 Amper Marin Akü
75 Amper Marin Akü
80 Amper Marin Akü
85 Amper Marin Akü
90 Amper Marin Akü
95 Amper Marin Akü
100 Amper Marin Akü

105 Amper Marin Akü

110 Amper Marin Akü

112 Amper Marin Akü
115 Amper Marin Akü
120 Amper Marin Akü
135 Amper Marin Akü
140 Amper Marin Akü
150 Amper Marin Akü
155 Amper Marin Akü
160 Amper Marin Akü
165 Amper Marin Akü

170 Amper Marin Akü

175 Amper Marin Akü
180 Amper Marin Akü
185 Amper Marin Akü
190 Amper Marin Akü
200 Amper Marin Akü
210 Amper Marin Akü
220 Amper Marin Akü
225 Amper Marin Akü
230 Amper Marin Akü
240 Amper Marin Akü
250 Amper Marin Akü

  Marin Akü Fiyatlarý Gruplarýmýz

60 Amper Marin Akü Fiyatlarý
70 Amper Marin Akü Fiyatlarý
72 Amper Marin Akü Fiyatlarý
75 Amper Marin Akü Fiyatlarý
80 Amper Marin Akü Fiyatlarý
85 Amper Marin Akü Fiyatlarý
90 Amper Marin Akü Fiyatlarý
95 Amper Marin Akü Fiyatlarý
100 Amper Marin Akü Fiyatlarý
105 Amper Marin Akü Fiyatlarý

110 Amper Marin Akü Fiyatlarý

112 Amper Marin Akü Fiyatlarý
115 Amper Marin Akü Fiyatlarý
120 Amper Marin Akü Fiyatlarý
135 Amper Marin Akü Fiyatlarý
140 Amper Marin Akü Fiyatlarý
150 Amper Marin Akü Fiyatlarý
155 Amper Marin Akü Fiyatlarý
160 Amper Marin Akü Fiyatlarý
165 Amper Marin Akü Fiyatlarý
170 Amper Marin Akü Fiyatlarý

175 Amper Marin Akü Fiyatlarý
180 Amper Marin Akü Fiyatlarý
185 Amper Marin Akü Fiyatlarý
190 Amper Marin Akü Fiyatlarý
200 Amper Marin Akü Fiyatlarý
210 Amper Marin Akü Fiyatlarý
220 Amper Marin Akü Fiyatlarý
225 Amper Marin Akü Fiyatlarý
230 Amper Marin Akü Fiyatlarý
240 Amper Marin Akü Fiyatlarý
250 Amper Marin Akü Fiyatlarý

Marin Akü Fiyatlarý
Marin Bakýmsýz Akü Fiyatlarý
Marin Tam Kapalý Tam Bakýmsýz Akü Fiyatlarý
Marin Bas Akü Fiyatlarý
Marin Jel Akü Fiyatlarý
Marin Kuru Akü Fiyatlarý
Marine Battery Fiyatlarý
Marine Gel Battery Fiyatlarý
2Volt Akü Fiyatlarý
4Volt Akü Fiyatlarý
6Volt Akü Fiyatlar
8Volt Akü Fiyatlarý

12Volt Akü Fiyatlarý


24Volt Akü Fiyatlarý
36Volt Akü Fiyatlarý
48Volt Akü Fiyatlarý
110Volt Akü Fiyatlarý
220Volt Akü Fiyatlarý
Marin Starter Akü Fiyatlarý
Bakýmsýz Akü Fiyatlarý
Tam Kapalý Tam Bakýmsýz Akü Fiyatlarý
Bas Akü Fiyatlarý
Jel Akü Fiyatlarý

Kuru Akü Fiyatlarý
Battery Fiyatlarý

Gel Battery Fiyatlarý


2Volt Jel Akü Fiyatlarý
4Volt Jel Akü Fiyatlarý
6Volt Jel Akü Fiyatlarý
8Volt Jel Akü Fiyatlarý
12Volt Jel Akü Fiyatlarý
24Volt Jel Akü Fiyatlarý
36Volt Jel Akü Fiyatlarý
48Volt Jel Akü Fiyatlarý
110Volt Jel Akü Fiyatlarý
220Volt Jel Akü Fiyatlarý
Kutup Baþý Fiyatlarý
Kalaylý Kutup Baþý Fiyatlarý
Marin Kutup Baþý Fiyatlarý
Marine Kutup Baþý Fiyatlarý

Jel Akü Fiyatlarý
Jel Akü Kullaným Alanlarý
BB Akü Fiyatlarý
BB Akü Kullaným Alanlarý
Firstpower Akü Fiyatlarý - Kuru Tip - Firstpower Battery
Firstpower Akü / Battery Kullaným Alanlarý
Ritar Akü Fiyatlarý - 12 Volt Ritar Akü
Ritar Akü Kullaným Alanlarý
Fiamm Kuru Tip Akü Fiyatlarý
Fiamm Akü Kullaným Alanlarý
Fulmen Kuru Tip Akü Fiyatlarý
Fulmen Akü Kullaným Alanlarý
Kuru Akü Fiyatlarý & Jel Akü Fiyatlarý / Vrla Battery & Gel Battery
Yuasa Kuru Akü Fiyatlarý (Yuasa Vrla Battery )
Yuasa Jel Akü Fiyatlarý ( Yuasa Gel Battery )
Dryfit Kuru Akü Fiyatlarý ( Dryfit Vrla Battery )
Dryfit Jel Akü Fiyatlarý ( Dryfit Gel Battery )

Sonnenschein Kuru Akü Fiyatlarý ( Sonnenschein Vrla Battery )
Sonnenschein Jel Akü Fiyatlarý ( Sonnenschein Gel Battery )

UltraCell Kuru Akü Fiyatlarý ( UltraCell Vrla Battery )
UltraCell Jel Akü Fiyatlarý (UltraCell Gel Battery )
Vision Kuru Akü Fiyatlarý (Vision Vrla Battery )
Vision Jel Akü Fiyatlarý (Vision Gel Battery )
Firstpower Kuru Akü Fiyatlarý (Firstpower Vrla Battery )
Firstpower Jel Akü Fiyatlarý (Firstpower Gel Battery )
Fiamm Kuru Akü Fiyatlarý (Fiamm Vrla Battery )
Fiamm Jel Akü Fiyatlarý (Fiamm Gel Battery )
BB Kuru Akü Fiyatlarý (BB Vrla Battery )
BB Jel Akü Fiyatlarý (BB Gel Battery )
Topin Kuru Akü Fiyatlarý (Topin Vrla Battery )
Topin Jel Akü Fiyatlarý (Topin Gel Battery )
Sprinter Kuru Akü Fiyatlarý (Sprinter Vrla Battery )
Sprinter Jel Akü Fiyatlarý (Sprinter Gel Battery )
USB Kuru Akü Fiyatlarý (USB Vrla Battery )
USB Jel Akü Fiyatlarý (USB Gel Battery )

Select Kuru Akü Fiyatlarý (Select Vrla Battery )
Select Jel Akü Fiyatlarý (Select Gel Battery )
Exide Kuru Akü Fiyatlarý (Exide Vrla Battery )
Exide Jel Akü Fiyatlarý (Exide Gel Battery )
Ritar Kuru Akü Fiyatlarý (Ritar Vrla Battery )
Ritar Jel Akü Fiyatlarý (Ritar Gel Battery )
Trojan Kuru Akü Fiyatlarý (Trojan Vrla Battery )
Trojan Jel Akü Fiyatlarý (Trojan Gel Battery )
Varta Kuru Akü Fiyatlarý (Varta Vrla Battery )
Varta Jel Akü Fiyatlarý (Varta Gel Battery )

Varta RL akü Nickel Cadmium Fiyatlarý
Varta RM akü Nickel Cadmium Fiyatlarý
Varta RN akü Nickel Cadmium Fiyatlarý
Varta RH akü Nickel Cadmium Fiyatlarý
Datasafe Kuru Akü Fiyatlarý (Datasafe Vrla Battery )
Datasafe Jel Akü Fiyatlarý (Datasafe Gel Battery )
Odyssey Kuru Akü Fiyatlarý (Odyssey Vrla Battery )
Odyssey Jel Akü Fiyatlarý (Odyssey Gel Battery )
Haze Kuru Akü Fiyatlarý (Haze Vrla Battery )
Haze Jel Akü Fiyatlarý (Haze Gel Battery )

Akü Fiyatlarý
JEL AKÜ FÝYATLARI
JELLÝ AKÜ FÝYATLARI
MARÝN AKÜ FÝYATLARI
KURU AKÜ FÝYATLARI
BAKIMSIZ AKÜ FÝYATLARI
EN UCUZ AKÜ FÝYATLARI
EN KALÝTELÝ AKÜ FÝYATLARI
AKÜ MARKALARI
AKÜ FABRÝKALARI

Yuasa Akü Fiyatlarý / Battery - Yuasa Kuru Tip Akü
Yuasa Akü / Battery Teknik Özellikleri
Select Akü Fiyatlarý - Select Marka Kuru Tip Akü
Select Akü Kullaným Alanlarý
Delphi Kuru Tip Akü Fiyatlarý
Delphi Akü Özellikleri
Dryfit Kuru Tip Akü Fiyatlarý
Dryfit Akü Kullaným alanlarý
Topin Akü Fiyatlarý / Battery - Topin Marka Kuru Akü
Topin Akü / Battery Kullaným Alanlarý
Vision Akü Fiyatlarý / Battery - Vision Marka Kuru Akü
Vision Akü Kullaným Alanlarý
Sonnenschein Akü Fiyatlarý - Sonnenschein Kuru Akü Fiyatlarý
Sonnenschein Akü Kullaným alanlarý

ÝNCÝ Akü Fiyatlarý
Farklý Ýhtiyaçlara Farklý Aküler...
ÝNCÝ Akü Fiyatlarý
Supr A Akü Fiyatlarý
ÝNCÝ Akü
Formul A Akü Fiyatlarý
ÝNCÝ Akü
Nano Gold Akü Fiyatlarý
ÝNCÝ Akü

Ticari Araç Aküleri Fiyatlarý


ÝNCÝ Akü
Ýnci Akü Marine Akü Fiyatlarý
ÝNCÝ Akü
Kurþun Asit Traksiyoner Aküler Fiyatlarý
ÝNCÝ Akü
Az Bakýmlý Stasyoner Akü Fiyatlarý
Ýnci AKÜ KULLANIM TALÝMATI
GARANTÝ ÞARTLARI VE UYGULAMALARI TALÝMATI
Garanti Uygulamalarý Talimatý

Povver Akü
Povver Starter Akü Gruplarý Fiyatlarý
Povver Oto Aküleri Fiyatlarý
Povver Aðýr Hizmet Aküleri Fiyatlarý
Povver Motosiklet Aküleri Fiyatlarý
Povver Marin Aküleri Fiyatlarý
Povver Askeri Amaçlý Aküleri Fiyatlarý
Povver Minitrak-Full Enerji Aküleri Fiyatlarý

Povver Endüstriyel Akü Fiyatlarý

Povver Traksiyoner Akü Fiyatlarý
Povver Çekici Akü Fiyatlarý
Povver Jel Akü Fiyatlarý
Povver Pzs Akü Fiyatlarý
Povver Akü Hakkýnda Her þey Fiyatlarý
Povver Akü Sorunlar Ve Çözümleri Fiyatlarý
Povver Akü

Turgutreis Rehberi

Bodrum, Turgutreis, Gümüþlük, Yalýkavak çevresini kapsayan turgutreisrehberi.com farklý bir arayüz ve altyapýyla hizmetinizde.

Sizleri beldenize güç vermeye davet ediyoruz. Öyle çok birþey deðil esnaf iseniz iþyerinizi eklemek., yaþayaný iseniz eklenmiþleri aradýðýnýza bakmak. 

Mutlu Akü Fiyatlarý I Povver Akü Fiyatlarý  Ýnci Akü Fiyatlarý I EAS Akü Fiyatlarý   I  YiGiT Akü Fiyatlarý  I EXiDE Akü Fiyatlarý I YUASA Akü Fiyatlarý  I VARTA Akü Fiyatlarý

Her hakký Saklýdýr © BAS Akü San. Ve Tic. A.Þ